Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 423/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2014-03-20

Sygn. akt III RC 423/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2014 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Ewelina Wołoszyn

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2014 r. w B.

sprawy z powództwa W. K.

przeciwko J. K.

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

I.  ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda W. K. wobec pozwanej J. K., określony wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 24 listopada 2011 roku, w sprawie IIIRC 185/11 na kwotę po 150 zł miesięcznie, wygasł z dniem 15 października 2013r.;

II.  koszty postępowania między stronami wzajemnie znosi.

Sygn. akt IIIRC 423/13

UZASADNIENIE

Powód W. K. w pozwie skierowanym przeciwko J. K. wniósł o zniesienie obowiązku alimentacyjnego na rzecz J. K. wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 24.11.2011r. w kwocie po 150 zł miesięcznie i zasądzenie na swoją rzecz od pozwanej kosztów procesu. W uzasadnieniu swego roszczenia powód wskazał, że do płacenia alimentów został zobowiązany na podstawie art. 60§2 k.r.o. , przy ustaleniu, że na jego dochody składa się emerytura, dodatkowe dochody z działalności t. oraz niewielkie dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez niego osobiście oraz z działalności gospodarczej żony B. K.. Sąd ustalił, że dochody z prowadzonej przez małżonków działalności gospodarczej prawie w całości pochłania spłata zobowiązań kredytowych. Sąd ustalił, że na utrzymaniu powoda znajduje się studiująca za granicą córka. Od czasu ustalenia alimentów na kwotę 150 zł miesięcznie upłynęły 2 lata i po stronie powoda doszło do istotnej zmiany jego stosunków rodzinnych i majątkowych. Obecnie jedynym źródłem dochodu pozwanego jest emerytura w kwocie netto 1586,25 zł, ponieważ pozwany od 31 grudnia 2011r. nie prowadzi działalności gospodarczej, ponieważ nie przynosiła ona żadnych dochodów. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia pozwanego oraz zaawansowany wiek ( 71 lat) powód nie może już osiągać dochodów z działalności t.. Ostatni dochód z tego tytułu osiągnął w czerwcu 2012r. Dnia 25.11.20111r. powód został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Żona powoda otrzymuje rentę w kwocie 1876,78 zł, a dochody z działalności gospodarczej są symboliczne i w całości przeznaczane na spłatę zobowiązań kredytowych. Córka powoda kontynuuje naukę na studiach za granicą i powód wraz z żoną łożą z tego tytułu kwoty po 1600 zł miesięcznie.

Pozwana J. K. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda kosztów procesu podnosząc, że brak jest dowodów na płacenie przez powoda na rzecz córki alimentów w wysokości 1600 zł miesięcznie w załączonym przez powoda do pozwu rachunku bankowym, z którego wręcz wynika, że to córka powoda A. K. systematycznie zasila konto bankowe powoda. Pozwana zakwestionowała również wskazywany przez powoda dochód z działalności gospodarczej jego żony w kwocie 184 zł miesięcznie oraz podniosła, że powód mając takie dochody systematycznie zasila swój rachunek bankowy np. wpłacając na ten rachunek w okresie od 23.07.2013r. do 20.08.2013r. kwotę 11.150,00 zł. Pozwana wskazała na dysproporcje w dochodach obu stron. Wskazany w deklaracji podatkowej przychód z działalności gospodarczej za miesiąc lipiec 2013r. B. K. wyniósł 69.115,24 zł i z pewnością tak wysoki przychód nie został osiągnięty przez chorą B. K.. Zadziwia przy tym wysokości comiesięcznych stałych wydatków wskazywanych przez powoda zważywszy na

wysokość kosztów uzyskania przychodu w kwocie 67.827,30 zł. Dochód pozwanej obejmuje jedynie kwotę 1.127 zł z tytułu emerytury i kwotę 150 zł z tytułu zasądzonych alimentów. Na opłacenie stałych wydatków wydaje ona kwotę 900 zł miesięcznie i postaje jej jedynie kwota 395 zł miesięcznie na wyżywienie, dojazdy do lekarzy i ewentualnie zakup odzieży. Pozwana mieszka w jednopokojowym mieszkaniu o powierzchni 38,90 m 2, a powód w domu o powierzchni 160 m2 położonym na działce o powierzchni 6600m 2 . Powód wraz z żoną dysponuje 2 samochodami. Pozwanej nie stać na prywatne leczenie, a jej stan zdrowia systematycznie sie pogarsza. Pozwana w dniu 25 maja 2013r. doznała wieloodłamowego złamania prawej kości promieniowej, wymagającego specjalistycznego leczenia. To sytuacja pozwanej, a nie powoda uległa radykalnemu pogorszeniu. Pozwana postaje w niedostatku, skoro nie dysponuje środkami pozwalającymi na zakup niezbędnych leków i odpowiedniej żywności. W takim przypadku zgodnie z treścią art. 60§2 k.r.o. małżonek niewinny nie ma potrzeby nawet wykazywać, że rozwód pogorszył jego sytuację materialną, a przesłanka rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego małżonka ponoszącego wyłączną winę rozkładu pożycia jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nie mające nawet cech niedostatku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w Bolesławcu wyrokiem z dnia 24 listopada 2011r. zasadził od W. K. na rzecz J. K. alimentów w kwocie po 150 zł miesięcznie. Sąd ustalił, że strony były małżeństwem, które zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 4 listopada 1991r. z winy W. K.. W dacie wydania wyroku tj. w dniu 24 listopada 2011r. J. K. miała 71 lat i pobierała emeryturę w kwocie 1.028 zł netto miesięcznie. Leczyła sie na nadciśnienie, osteoporozę, dyskopatie, schorzenia neurologiczne i dermatologiczne. Leczyła się okulistycznie i na astmę oskrzelową. Według J. K. powinna na wszystkie leki wydawać miesięcznie po 300 zł, czego nie robiła, bo jej na to nie było stać. Miała stwierdzony od 2009r. lekki stopień niepełnosprawności. J. K. mieszkała sama. Koszty utrzymania mieszkania wynosiły: 151 zł miesięcznie czynsz z funduszem remontowym, 30 zł gaz co dwa miesiące, , energia elektryczna - średnio 350 zł miesięcznie, telefon od 44 do 58 zł miesięcznie , abonament telewizyjny - 48 zł, składka ubezpieczania na życie - 40 zł co trzy miesiące, 86 zł roczna składka z tytułu ubezpieczenia mieszkania. Z uwagi na stan zdrowia nią miała możliwości dorabiania do emerytury. W. K. w 1992r. zawarł kolejny związek małżeński i z tego związku ma 20 letnią córkę, która studiowała w (...)(nie płaciła czesnego, które było zawieszone , które było

zawieszone i będzie podlegało rozliczeniu w zależności od dochodów uzyskiwanych po skończeniu studiów lub będzie umorzone). Na bieżące utrzymanie W. K. wraz z żoną przekazywali córce kwotę 1600 zł miesięcznie. Żona W. B. K. prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej różnych towarów. Dla tego celu W. K. wraz z żoną posiadali na targowiskach w (...) pawilony , nabyte w 1995 , 1996r. i ostatni w 2009r. (te ostanie na kredyt, który jest liczony jako koszt prowadzonej działalności gospodarczej . W celu zmniejszenia kosztów jeden z pawilonów był użyczony w zamian za ponoszenie kosztów jego utrzymania. B. K. otrzymywała emeryturę w kwocie 1.488 zł netto miesięcznie, a W. K. emeryturę w kwocie netto 1.598 zł miesięcznie. Dodatkowo W. K. od 1996r. miał zarejestrowaną działalność gospodarczą (sprzedaż detaliczna na targowiskach i straganach) , z tym , że w okresie od lutego 1997r. do 2009r. działalność ta była zawieszona. Małżonkowie rozliczali sie wspólnie. Za 2010r. ich dochód netto wyniósł 52.542,81 zł. na ten dochód składały się emerytury obojga małżonków, dochód z działalności gospodarczej B. K. (281,64 zł), dochód z działalności gospodarczej W. K. (8.524,57 zł) oraz dochody z działalności wykonywanej osobiście przez W. K. - pracy w charakterze (...)(11.984,87 zł). W pierwszym półroczu 2011r. B. K. w zasadzie nie osiągnęła dochodu z działalności gospodarczej, którą musi kontynuować z uwagi na łączące ją umowy m.in. z kolporterami prasy. W. K. osiągnął w I półroczu 2011r. dochód w kwocie 6.000 zł tj. 1000 zł miesięcznie. Z tej kwoty odprowadzała składkę zdrowotną w kwocie po 240 zł miesięcznie. Do czerwca 2011r. W. K. w ramach umowy zlecenia t. d. s. w G. i netto zarabiał 675 zł miesięcznie. W tym samym okresie prowadził t. w B. i z tego tytułu otrzymywał netto 314 zł miesięcznie. Od września do grudnia 2011r. w ramach umowy zlecenia miał prowadzić (...)- 6 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie za jedną godzinę lekcyjną 20 zł brutto. Nie przedłużono mu natomiast zajęć w G. z uwagi na brak środków. Stałe wydatki W. K. i jego żony wynosiły: : 1.796 zł rocznie - podatek od nieruchomości, ok. 200 zł miesięcznie za energie elektryczną , oplata za telefon od 130 do 370 l miesięcznie, ubezpieczenie domu - 305 zł rocznie, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków po 103 zł rocznie, ubezpieczenie samochodu N. (...) – 1000 zł rocznie. W. K. miał 69 lat. Był leczony z powodu chorób urologicznych, kariologicznych ( latem 2011r. przeszedł zawał serca) reumatologicznych, alergicznych, zaburzeń słuchu. Nosi okulary. Miesięcznie na leki potrzebował ok. 200 zł. W. K. i jego żona z uwagi an liczne zobowiązania finansowe korzystali z pożyczek udzielanych przez rodzinę . Na Platę zobowiązań zaciągnęli w maju 2010r. kredyt an 5 lat w kwocie 25.000 zł, który spłacają w ratach po 539 zł., który nie jest wliczany w koszty działalności gospodarczej. W ramach tej działalności rozliczany jest kredyt

zaciągnięty w kwocie 38.000 zł na zakup dwóch pawilonów. . Pozwany i jego żona posiadali samochody: c. rocznik 1994, F. (...) rocznik 1993, N. (...) rocznik 2001. Dwa pierwsze samochody nie miały ważnych przeglądów i nie były wykorzystywane. Nie udało się znaleźć na nich kupców.

(dowód : akta Sądu Rejonowego w Bolesławcu (...) 185/11 - w załączeniu).

Obecnie powód W. K. ma 73 lata. Jedyny dochód powoda W. K. stanowi obecnie emerytura w kwocie netto 1586 zł ( po potrąceniu alimentów na rzecz pozwanej). Od czerwca 2012r. nie osiąga żadnych dodatkowych dochodów z tytułu działalności (...). Zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej w dniu 31.11.2011r. ( w dniu 26 lipca 2012r. wykreślenie z rejestru). W styczniu 2012r. (...) , w którym prowadził wcześniej swoja działalność został przejęty przez inna osobę w ramach zapłaty za czynsz. Kiedy jego zona B. K. w lutym 2012r. uległa wypadkowi i nie mogła pracować jeden z kiosków na (...) przy ul. (...) w B. został sprzedany i kwota z jego sprzedaży została częściowo przeznaczona na spłatę kredytu, zaciągniętego na jego zakup. Jego żona B. K. otrzymuje emeryturę w kwocie netto 1905 zł. W ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej prowadzi jeden punk sprzedaży na targowisku . W punkcie tym prowadzi sprzedaż gazet, biletów, upominków. Powód pomaga jej w tej sprzedaży. Działalność ta przyniosła dochód w kwocie 1.287,94 zł za okres od stycznia 2013r. do lipca 2013r. Nie jest ona likwidowana ponieważ na jej prowadzenie zaciągnięte zostały kredyty, od których odsetki wliczane są w koszty działalności. Raty kredytu są spłacane przez B. K. z jej emerytury po ok. 670 zł miesięcznie. Ten kredyt jest zaciągnięty do kwietnia 2014r. W przypadku jej zlikwidowania kredyty musiałby być natychmiast spłacone, na co powoda i jego żony nie stać. Są one zabezpieczone hipoteką na dom w którym małżonkowie mieszkają. Powód i jego żona mają obecnie zaciągnięty kredyt konsolidacyjny zaciągnięty na spłatę wcześniejszego zadłużenia na 5 lat, raty wynoszą po 980 zł miesięcznie. Zaciągniecie tego kredytu pozwoliło na zmniejszenie raty o ok. 200 zł miesięcznie. Małżonkowie posiadają jeden osobisty rachunek bankowy w (...) oraz drugi rachunek firmowy również w (...). Utarg z prowadzonej przez B. K. jest najczęściej wpłacany przez powoda osobiście na prywatny rachunek powoda i jego żony ( kilku wpłat dokonała córka powoda A. K. , kiedy była w Polsce) następnie z tego rachunku dokonywany jest wewnętrzny przelew na rachunek firmowy B. K.. Jest to najtańsza forma wpłaty, ponieważ w przypadku kiedy wpłaca się gotówkę na rachunek firmowy bank pobiera dużą prowizję. Córka powoda i jego żony B. A. K. ma 23 lata i kontynuuje studia dzienne (...), magisterskie w P.. Przeniosła się z L. do P. ze względów ekonomicznych, ponieważ w P. otrzymała stypendium w kwocie (...)

euro na rok. Pierwsze stypendium otrzymała pod koniec września lub na początku października 2013r. Za wynajmowany pokój A. K. opłaca miesięcznie kwotę 400 euro, na środki komunikacji miejskiej wydaje 50-60 euro miesięcznie. Co 6 miesięcy opłaca rachunek za energię w kwocie ok. 200 euro. Miesięcznie na utrzymanie potrzebuje 900-1000 euro. Otrzymywane stypendium wystarcza jej na pokrycie tych wydatków. Pozostałe koszty utrzymania, zwłaszcza w zakresie wyżywienia, pokrywa z pieniędzy otrzymywanych od rodziców. Z uwagi na rozkład zajęć A. K. nie jest w stanie podjąć pracy. A. K. jest osobą chorą. Ma implantowany rozrusznik serca, jest po operacji guza piersi, choruje na niedoczynność tarczycy. Ze względu na swój stan zdrowia musi przyjeżdżać do Polski na badania co 2 miesiące. Powód wraz z żoną przekazują na jej utrzymanie rożne kwoty oraz pomagają jej w inny sposób. W okresie od września 2013r. do końca grudnia 2013r. na utrzymanie córki wydali kwotę 12.000 zł (1000 euro kiedy wyjeżdżała do P. pod koniec sierpnia 2013r., wysłali jej trzy paczki z żywnością i ubraniami łącznie na kwotę 1800 zł, , następnie przekazali jej 800 zł,, w grudniu 2013r. jak była w Polsce dali jej 450 euro, sfinansowali przyjazd do Polski co kosztowało 1000 zł, w grudniu 2013r. na jej leki wydali 630 zł, na ubrania 480 zł, na książki - 75 zł). Ponieważ przesyłanie pieniędzy na konto jest niekorzystne ze względu na przelicznik walutowy, starają się jej przekazywać pieniądze z pominięcie wpłat na konto. Powód leczy sie na żołądek, serce, prostatę i uszy. Miesięcznie an leki wydaje ok. 200 zł. Dnia 25.11. (...). powód został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nadal mieszka żoną w domu który jest w połowie własnością jego i żony , a w drugiej połowie własnością sąsiadów. Oprócz spłaty kredytów powód wraz z żona ponoszą miesięczne opłaty na utrzymanie domu: 130 zł - energia elektryczna, 60-70 zł woda, 40 zł - telewizja, 20 zł ubezpieczenie domu. Na o. na sezon zimowy ok. 2000 zł. Według danych Starostwa Powiatowego w B. powód jest właścicielem samochodów marki: N. Primera rok produkcji 2001r. , zakupionego w 2006r. (uległ awarii, koszt naprawy wynosi ok. 2500zł, brak chętnego do jego kupna) , samochodu M. (...) zakupionego 23.11.2012r. (pieniądze na ten samochód przekazał przyjaciel córki obecnie nie używany , ponieważ jest zepsuty), i a. (...) (samochód ten został skradziony powodowi w 2002r. , policja go nie wyrejestrowała, ponieważ nie wiadomo jak to zrobić -k. 137), natomiast B. K. samochodu N. (...) zakupionego 16.07.2013r. (za 1000 zł, rok produkcji 1994r. którym małżonkowie jeżdżą) i F. (...) zakupionego w 2007r. (bez przeglądu , nie sprawny od 2012r. ).

(dowód: zeznania powoda k. 103-104 i 137, zeznania świadka B. K. k. 135-136, wyciąg z konta osobistego powoda k. 8, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy z działalności B. K. k. 12 i 96, wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej k. 13, zaświadczenie o nie zatrudnianiu powoda od 15 czerwca 2012r. k. 14, dokumenty kredytowe k. 21- - 27, orzeczenie o

niepełnosprawności powoda k. 28, zaświadczenie lekarskie z dnia 11.09.2013r. k. 29, zaświadczenie o studiach (...) k. 91-92, zaświadczenie o wysokości opłat za mieszkanie A. K. k. 93, wyciąg z rachunku firmowego B. K. k.111-113, dokumenty dotyczące stypendium A. K., pismo Starostwa Powiatowego w B. k. 127 verte).

Pozwana J. K. ma 73 lata i pobiera emeryturę w kwocie 1.127 zł netto miesięcznie. Pozwana w maju 2013r. doznała złamania nadgarstka i kosci promieniowej. Musiała skorzystać z prywatnej rehabilitacji, ponieważ tą refundowana przez NFZ wyznaczono dopiero na listopad- grudzień. Leczy się neurologicznie, dermatologiczne, okulistycznie i na astmę oskrzelową. Pozwana od dnia 10.12.2013r. zaliczona została do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. J. K. mieszkała sama. Koszty utrzymania mieszkania wynoszą miesięcznie: 93 zł czynsz , 87 zł fundusz remontowy, 18 zł gaz, energia elektryczna 218 zł, telefon 56 zł, abonament telewizyjny 29 zł, składka ubezpieczania na życie - 14, ubezpieczenie mieszkania - 9 zł. Pozwana ma dwóch synów. Jeden z nich jest (...) w B., jest żonaty, ma dwoje dzieci na studiach. Drugi syn mieszka na wsi , jest (...).

(dowód: zeznania pozwanej k. 104 i 137, decyzja emerytalna pozwanej k. 41, wypis z krajowego rejestru sądowego dotyczący syna pozwanej k. 119- 124, orzeczenie o niepełnosprawności pozwanej k. 124).

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, jak też zwiększenie lub zmniejszenie się potrzeb uprawnionego.

W ocenie Sąd od czasu poprzedniej sprawy o alimenty, kiedy to wyrokiem z dnia 24 listopada 2011r. Sąd zasadził od W. K. na rzecz J. K. alimenty w kwocie po 150 zł miesięcznie, po stronie powoda nastąpiła zasadnicza zmiana możliwości zarobkowych i majątkowych. Porównując stan istniejący w dniu 24 listopada 2011r. do stanu istniejącego w chwili obecnej dochody powoda zmniejszyły się o kwotę ok. 480 zł brutto miesięcznie. Od września do grudnia 2011r. w ramach umowy zlecenia powód prowadził (...) - 6 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie za jedną godzinę lekcyjną wynosiło 20 zł brutto. Od 15

czerwca 2012r. powód nie prowadzi już tych zajęć, w związku z czym jego dochody miesięczne zmniejszyły się o taką właśnie kwotę (k. 14). Powód zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej w dniu 31.11.2011r. ( w dniu 26 lipca 2012r. wykreślenie z rejestru). Już wcześniej jego działalność nie przynosiła żadnych dochodów. W tym samym okresie sytuacja materialna powoda w pozostałym zakresie nie zmieniała się. Kwota jego emerytury wzrosła jedynie o wskaźnik inflacji, podobnie jak emerytura jego żony. Dochód z działalności gospodarczej B. K. również się nie zmienił. Praktycznie jest ona zmuszona do jej kontynuowania, z uwagi na fakt zaciągnięcia kredytu na tą działalność, od którego odsetki są wliczane w koszty działalności. W przypadku jej zaprzestania musiałaby ona spłacić cały kredyt na co nie posiada środków. Przedłożone przez powoda dokumenty oraz zeznania powoda i jego żony, wskazują jednoznacznie, że działalność ta praktycznie przynosi takie dochody, że pozwala na odliczanie od dochodów odsetek od kredytu, a małżonkowie balansują na granicy wypłacalności i nie posiadają już dalszej możliwości zaciągania kredytów. Posiadane przez powoda i jego żonę samochody, z uwagi na ich lata produkcji i stan techniczny, nie przedstawiają takiej wartości, która mogłaby coś zmienić w sytuacji materialnej powoda. Nie zmieniły sie również obowiązki powoda i jego żony w zakresie utrzymania ich studiującej córki. Jak wynika z uzasadnienia sporządzonego do wyroku wydanego w dniu 24 listopada 2011r. Sąd przyjął za uzasadnioną kwotę 1200 zł przypadającą na oboje rodziców z tytułu utrzymania dziecka studiującego w Polsce. Bezsporne jest, że córka powoda i jego żony A. K. bez żadnych opóźnień kontynuuje studia dzienne. Studiując w P. otrzymała ona stypendium roczne w kwocie 6752 euro. Musi jej ona wystarczyć na co najmniej 10 miesięcy pobytu w P.. Skoro koszt wynajmu samego pokoju wynosi 400 euro miesięcznie to wiarygodnym jest, że miesięczny koszt jej utrzymania wynosi ok. 900 euro. Do tego dodać należy również koszty związane z leczeniem A. K.. W tej sytuacji uznać należało, że koszty utrzymania córki powoda i jego żony nie zmniejszyły się i obciążają one powoda co najmniej w takim samym stopniu jak przy poprzedniej sprawie i żeby A. K. mogła się utrzymać, niezbędnym jest łożenie przez powoda i jego żonę na jej utrzymanie co najmniej kwoty 1200 zł miesięcznie.

Zarówno powód , jak i pozwana są ludźmi starszymi, cierpiącymi na poważne dolegliwości, co wiąże się z wydatkami na leki. Ta sytuacja nie zmieniła się w stosunku do poprzedniej sprawy. Koszty utrzymania zarówno powoda , jak i pozwanej również nie uległy w tym okresie istotnym zmianom. Również nie zmieniły się w sposób istotny dochody pozwanej.

Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane wyżej okoliczność, a przede wszystkim zmniejszenie się dochodów pozwanego o kwotę ok. 480 zł brutto miesięcznie, Sąd

uznał powództwo i ustalił, że obowiązek alimentacyjny powoda wobec pozwanej wygasł z dniem 15 października 2013r. tj. z dniem wniesienia pozwu.

Zgodnie z treścią art. 60§2 krio przyczynianie sie powoda do zaspakajania usprawiedliwionych potrzeb pozwanej powinno być realizowane w odpowiednim zakresie . Przy dokonaniu oceny zakresu przyczyniania się Sąd porównał stopę życiową obojga rozwiedzionych małżonków. Obecny dochód powoda w postaci emerytury jest o ok. 600 zł wyższy niż dochód pozwanej. Jednak powód ma na utrzymaniu uczącą się córkę, wobec której zobowiązany jest do łożenia na jej utrzymanie. Obowiązek alimentacyjny na podstawie art. 60§2 k.r.o. nie wyprzedza obowiązku wobec uczącego się dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Na podstawie art. 100 kpc Sąd wzajemnie zniósł koszty postępowania między stronami.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: