Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 104/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-05-16

Sygn. akt III RC 104/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa D. G. (1)

przeciwko małoletniemu D. G. (2) reprezentowanemu przez matkę B. P.

o obniżenie alimentów

powództwo oddala.

Sygn. akt IIIRC 104/13

UZASADNIENIE

Powód D. G. (1) w pozwie skierowanym przeciwko małoletniemu D. G. (1) reprezentowanemu przez matkę B. P. wniósł o obniżenie alimentów ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu w dniu 28.08.2012r. w sprawie IIIRC (...)z kwoty po 500 zł do kwoty po 200zł miesięcznie. W uzasadnieniu roszczenia powód wskazał, że po zawarciu ugody jego sytuacja majątkowa uległa zmianie. Wówczas powód prowadził działalność gospodarczą, która została zamknięta z końcem 2012r. Od nowego roku jest bez pracy. Utrzymuje się z emerytury babci, która jest osobą niepełnosprawną, leżącą. W chwili obecnej pomaga mu siostra, która prowadzi lokal gastronomiczny i u której się żywi. Jego możliwości majątkowe uległy znacznemu ograniczeniu. W miarę swoich możliwości stara się przez osobiste starania uzupełnić świadczenia pieniężne.

Na rozprawie w dniu 16 maja 2013r. matka małoletniego powoda B. P. wniosła o oddalenie powództwa podnosząc, że od ostatniej sprawy potrzeby dziecka nie zmniejszyły się, a sytuacja materialna matki dziecka nie uległa poprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ugodą zawarta przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu w dniu 28.08.2012r. powód zobowiązał się łożyć na rzecz małoletniego syna D. G. (2) alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie. Wówczas małoletni D. G. (2) miał 8 lat mieszkał wraz z matką i jej mężem oraz synem matki z innego związku - (...) - lat 2, na którego matka powoda miała zasądzone alimenty w kwocie po 350 zł miesięcznie. Matka małoletniego zarabiała netto ok. 110-1200 zł miesięcznie. Małoletni średnio jeden tydzień w miesiącu spędzał ze swoim ojcem. D. G. (1) utrzymywał się z pracy, którą wykonywał za granicą. Od maja 2010r. miał zarejestrowaną działalność gospodarczą - (...). Była to spółka cywilna - prowadzona przez powoda oraz jego wspólnika. Swój dochód netto , po odliczeniu wszystkich kosztów, w tym mieszkania, dojazdów, kosztów księgowych, ubezpieczenia, określał na kwotę 2500 zł miesięcznie. Raz w miesiącu na tydzień przyjeżdżał do Polski. Mieszkał wraz ze swoją babcią , która była osobą schorowaną i leżącą. Babcia miała swoją emeryturę.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Bolesławcu (...) 189/12 - w załączeniu).

Do dnia 31.12.2012r. powód D. G. (1) miał zarejestrowaną działalność gospodarczą, którą prowadził od maja 2010r. Tą działalność prowadził z bratem i kolegą i rozszerzył działalność na wykonywanie prac (...). Zimą 2012r. firma nie uzyskała zleceń na żadne prace w związku z tym zakończył działalność. Obecnie nie pracuje. Powód zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy w dniu 13 maja 2013r. , szuka pracy na własną rękę. Ukończył szkołę zawodową o kierunku - obrabiarki skrawające, ale nigdy nie pracował w tym zawodzie. Posiada umiejętności w zakresie prac d. k. r. p. w.. Mieszka ze swoją babcią, która jest osobą niepełnosprawną, leżącą i ma emeryturę w kwocie 981,80 zł. Powodowi pomaga siostra, która prowadzi lokal gastronomiczny i u której się żywi. Czynsz za mieszkanie babci wynosi 280 zł, światło - 60 zł miesięcznie , gaz - 70- zł co dwa miesiące. Babcia wymaga opieki. Jest opiekunka, za którą trzeba zapłacić 600 zł miesięcznie oraz opiekunka z MOPS - - 128 zł miesięcznie. Lekarstwa babci powoda kosztują 300- 350 zł miesięcznie, środki higieniczne - 150-200 zł miesięcznie. W opiece nad babcią pomaga powodowi jego dziewczyna, która mieszka w tej samej klatce schodowej. Mieszkanie babci powoda zadłużone jest na kotwę 5904 zł.

(dowód: zeznania powoda D. G. (3) k. 24. decyzja emerytalna Z. G. k. 20, pismo SM (...) k. 21, karta rejestracyjna bezrobotnego 22-23).

Pozwany D. G. (2) mieszka wraz z matką, synem matki z poprzedniego związku (...), na którego matka pozwanego ma zasądzone alimenty w kwocie po 350 zł ( nieprawomocnym wyrokiem zaocznym podwyższono alimenty do kwoty po 700 zł miesięcznie), mężem matki. Matka pozwanego B. P. zatrudniona jest za wynagrodzeniem wynoszącym netto ok. 1300 zł miesięcznie. Jej maż pracuje i zarabia ok. 2400 zł miesięcznie. Wszyscy mieszkają w mieszkaniu komunalnym, z a które opłaty wynoszą: czynsz 340 zł, opał 200 zł miesięcznie, światło 100-120 zł miesięcznie, gaz 60 zł co dwa miesiące. Obecnie powód zabiera syna na 1-2 dni w miesiącu. Powód od początku 2013r. nie łozy alimentów na dziecko. W maju 2013r. małoletni miał komunię, sfinansowana całkowicie przez matkę. D. G. (4) zapisany jest na kolonię, której koszt wyniesie 1220 zł, jego matka stara się o dofinansowanie z zakładu pracy w kwocie 500 zł.

(dowód: zeznania pozwanej B. P. k. 24. umowy o pracę pozwanej k. 11-15, listy płac pozwanej k. 16-19). ).

Powód obecnie oczekuje na rozpoznanie swojego podania w sprawie przyznania mu zasiłku rodzinnego w (...) na syna D. G. (4) w kwocie po 189 euro miesięcznie, pomniejszonego o kwotę zasiłku rodzinnego, który na małoletniego pobierała matka w Polsce, za okres od 5 maja 2010r. do 31 grudnia 2012r. . pieniądze, które spodziewa się otrzymać z tego tytułu zamierza przeznaczyć na spłatę zaległych alimentów oraz długu za mieszkanie, żeby go nie wyeksmitowano.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno wzrostu potrzeb uprawionego, jak i wzrostu możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów, jak również zmniejszenia możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

Jak wynika z zebranego materiału dowodowego w momencie kiedy w dniu 28.08.2012r. strony zawarły ugodę na kwotę alimentów po 500 zł miesięcznie powód utrzymywał się z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez siebie firmy(...) i deklarował, że dochód netto, po opłaceniu kosztów mieszkania w (...) dojazdów, ubezpieczenia, wynosił 2500 zł miesięcznie. Powód przebywał wtedy w (...) ale raz w miesiącu na tydzień przyjeżdżał do Polski, do mieszkania, w którym mieszka jego babcia, osoba leżąca, schorowana i wymagającą opieki. Wtedy też zabierał syna do siebie. Od dnia 01.01. (...). powód zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej (...) i zamieszkał z babcią. W (...) zarejestrowała się w dniu 13 maja 2013r. Posiada umiejętności w zakresie prac (...)

W zakresie kosztów utrzymania małoletniego pozwanego oraz dochodów jego matki sytuacja nie uległa zmianie.

Bezspornie w czasie tych 8 miesięcy, które upłynęły od poprzedniej sprawy o alimenty, nie zmniejszyły się potrzeby ani koszty utrzymania uprawnionego do alimentów. Nie zmieniła się też sytuacja materialna matki małoletniego pozwanego.

Oceniając jak zmieniła się sytuacja materialna powoda od dnia 28.08.2012r. wskazać należy, że rzeczywiście nie prowadzi on już działalności w (...)i tym samym nie osiąga dochodu, jaki deklarował w poprzedniej sprawie w kwocie netto po 2500 zł miesięcznie. Jednakże Sąd w sprawach o alimenty bierze pod uwagę możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentów, a nie jego faktyczne dochody. Powód ma skończoną szkolę zawodową. Posiada praktyczne umiejętności z zakresu prac(...) , które są umiejętnościami pozwalającymi mu uzyskiwać stosunkowo duże dochody. Powód ma możliwość wykonywania pracy, ponieważ skoro w czasie kiedy przebywał w (...) jego niepełnosprawna babcia, z która mieszka, miała zapewnioną opiekę, to również obecnie jej stan nie stanowi przeszkody w podjęciu pracy przez powoda.

Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane wyżej okoliczności Sąd uznał, że nie istnieją podstawy do obniżenia alimentów ustalonych ugodą z dnia 28 sierpnia 2012r. przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu w sprawie IIIRC (...)na kwotę po 500 zł miesięcznie i powództwo oddalił. Jest to kwota adekwatna do potrzeb uprawionego i możliwości zarobkowych powoda.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: