Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 18/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-03-27

Sygn. akt III RC 18/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 marca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Marcin Pawłowicz

po rozpoznaniu w dniu 27.03.2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa P. H. i małoletnich B. i M. S. i reprezentowanych przez matkę I. H.

przeciwko J. S.

o podwyższenie alimentów

powództwo oddala.

Sygn. akt IIIRC 18/13

UZASADNIENIE

Powód P. H. oraz małoletni powodowie M. S. i B. S. reprezentowani przez matkę I. H. w pozwie skierowanym przeciwko J. S. wnieśli o podwyższenie zasądzonych przez Sąd Rejonowy Bolesławcu wyrokiem z dnia (...). od pozwanego alimentów z kwoty po 350 zł miesięcznie na rzecz P. H. i z kwot po 330 zł miesięcznie na rzecz M. i B. S. do kwoty po 650 zł miesięcznie na rzecz P. H. i do kwot po 500 zł miesięcznie na rzecz pozostałych powodowa. W uzasadnieniu powództwa powodowie podnieśli, że od czasu zasądzenia alimentów minęło 2 lata i w tym czasie nastąpiła istotna zmiana w zakresie potrzeb i kosztów utrzymania. Powód P. H. jest uczniem III klasy t. i koszty podręczników i korepetycji są wyższe . M. S. jest uczniem gimnazjum. Trenuje taekwondo co wymaga dużych nakładów finansowych - składka członkowska, wyjazdy na zawody, zgrupowania i obozy. Zakup stroju i obuwia - 300 zł rocznie. B. S. jest uczniem I klasy gimnazjum i ma duże problemy w nauce z powodu choroby neurologicznej. Wizyty u neurologa są wizytami prywatnymi. Matka powodów straciła pracę i od 31.12.2012r. jest osoba bezrobotną z prawem do zasiłku. Natomiast pozwany nie interesuje się dziećmi. Zatrudniony jest na stanowisku kierowniczym, osiąga tez dochody z tytułu umowy zlecenia , ryczałtu.

Pozwany J. S. na rozprawie w dniu 27 marca 2013r. wniósł o oddalenie powództwa. Podniósł on, że w jego sytuacji nic się nie zmieniło. Zarabia obecnie brutto 2550 zł. Po potraceniu alimentów przez komornika pozostaje mu kwota 750 zł. Mieszka z konkubina i pozostałą mu z wynagrodzenia kwotę przeznacza na swoje utrzymanie.

W wyniku przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia (...). Sąd Rejonowy w Bolesławcu podwyższył alimenty zasądzone od pozwanego J. S. na rzecz P. S. z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 350 zł miesięcznie i na rzecz B. i M. S. z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 330 zł miesięcznie - łącznie po 1010 zł miesięcznie. W. matka powodów I. H. zatrudniona była za wynagrodzeniem w przedziale od 1317 zł do 2714 zł brutto miesięcznie (netto od 998 zł do 1986 zł miesięcznie). Powodowie mieszkali z matką w mieszkaniu starszego mężczyzny, którym matka powodów się opiekowała (gotuje, pierze). W zamian za to od tego mężczyzny otrzymywała 600 zł miesięcznie. Matka powodów miała partnera, z którym jednak nie mieszkała i nie prowadziła z nim wspólnego gospodarstwa domowego. Stale opłaty związane z mieszkaniem wynosiły : energia elektryczna – 120 zł miesięcznie , czynsz - 230 zł, oplata za telefon - 100 zł, abonament za telewizję – 57 zł. I. H. spłacała kredyt w ratach po 170 zł miesięcznie. Powód P. S. był uczniem I klasy T. w B.. Z powodu trudności w opanowaniu materiału z zakresu matematyki i elektrotechniki korzystał z korepetycji. Godzina korepetycji kosztowała 50 zł, co miesięcznie dawało kwotę 200 zł. Powód M. S. trenowała taekwondo w klubie uczniowskim. Z tego tytułu ponosił składkę członkowska - 50 zł miesięcznie. Ponosił koszty wyjazdu na zawody i zgrupowania oraz zakupu stroju sportowego. Powód B. S. z powodu zdiagnozowanych przez Poradnię P.-Pedagogiczną mikrozaburzeń funkcji poznawczych, koncentracji, zachowania i emocji wymagał stałej opieki matki, nadzoru pedagoga i psychologa oraz leczenia farmakologicznego. Koszt zakupu leków na 2 miesiące wynosił ok. 100 zł. Pozwany J. S. pracował jako kierownik d. r. w Sp. z o.o. (...) w B. i osiągał wynagrodzenie w granicach od 2350 zł do 2550 zł brutto miesięcznie ( netto 1703 zł - 1843 zł). Żył w konkubinacie, z którego nie miał dzieci. Wraz z konkubiną wynajmował mieszkanie za kwotę 650 zł miesięcznie. Konkubina pozwanego pracowała za wynagrodzeniem 1300 zł. Koszty utrzymania mieszkania wynosiły: czynsz i energia elektryczna - 120 zł co dwa miesiące , gaz – ok. 100 zł co dwa miesiące. Koszty te pozwany i jego konkubina ponosili po połowie. Konkubina pozwanego miała na utrzymaniu 2 dzieci, na które otrzymywała alimenty w kwocie 500 zł miesięcznie. J. S. miał zaciągnięty kredyt bankowy na kwotę 5100 zł na zakup mebli. Spłacał go w ratach po 166 zł miesięcznie. Spłacał również kredyt bankowy w kwocie 1800 zł w ratach po 112 zł miesięcznie.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Bolesławcu (...) (...)– w załączeniu).

Na podstawie decyzji administracyjnej z dnia 13 sierpnia 2012r. powód P. S. zmienił nazwisko na H..

(dowód: decyzja administracyjna z 13 sierpnia 2012r. k. 9).

Obecnie matka powodów I. H. od 01.01.2013r. jest osobą bezrobotną z prawem do zasiłku. Obecnie otrzymuje go w kwocie netto 680 zł miesięcznie. Tak będzie przez 3 miesiące, potem zasiłek ten będzie odpowiednio niższy. Matka powodów straciła pracę, z upływem 5-letniego okresu , na który zawarta była umowa o pracę.

(dowód: zeznania matki powodów I. H. k. 36, zaświadczenie z PUP w B. k. 18).

Powodowie mieszkają z matką od 15 lat w mieszkaniu starszego mężczyzny, którym matka powodów się opiekuje (gotuje, pierze). W zamian za to od tego mężczyzny otrzymuje 600 zł miesięcznie. Ponosi wszystkie opłaty za mieszkanie , które wynoszą : energia elektryczna – ok. 200 zł miesięcznie , czynsz - 365 zł, gaz - 60 zł miesięcznie. Mieszkanie opalane jest węglem i drzewem - koszt ok. 1000 zł rocznie. Powód P. S. jest uczniem III klasy T.w B. . Miał poprawkę z matematyki. Za korepetycje matka zapłaciła 700 zł. B. S. i M. S. są uczniami gimnazjum . Powód M. S. trenuje taekwondo w klubie uczniowskim. Z tego tytułu ponosił składkę członkowska - 60 zł miesięcznie. Ponosił koszty wyjazdu na zawody i zgrupowania oraz zakupu stroju sportowego (strój ok. 150 zł rocznie. Powód B. S. jest chory neurologiczne ma stwierdzony torbiel podpajenczynówkowy. Wymaga kontroli neurologicznej raz w roku. W tej chwili nie bierze leków. Matka powodów ma partnera, z którym jednak nie mieszka i nie prowadzi z nim wspólnego gospodarstwa domowego.

(dowód: zeznania matki powodów I. H. k. 36, zeznania powoda P. H. k. 36, zaświadczenie ze szkoły k. 16, opłaty za mieszkanie k. 19-33

Pozwany J. S. w dalszym ciągu pracuje jako kierownik d. r. w Sp. z o.o. (...) w B. i osiąga wynagrodzenie w kwocie brutto 2550 zł miesięcznie. Po potrąceniu zasadzonych wcześniej alimentów w kwocie łącznej 1010 zł miesięcznie pozwanemu pozostaje kwota netto 752,53 zł. Pozwany mieszka z konkubiną, z która nie ma dzieci. Konkubina pozwanego pracuje jako (...) Jej wynagrodzenie wynosi ok. 1400-1500 zł miesięcznie i jest uzależnione od utargu. Obecnie przebywa ona na zwolnieniu lekarskim. Pozwany mieszka w mieszkaniu konkubiny , wraz z dwójką jej niepełnoletnich dzieci, na które ma ona zasądzone alimenty w łącznej kwocie 550 zł miesięcznie. Czynsz za mieszkanie wynosi 250-300 zł. Mieszkanie ma ogrzewanie gazowe. W zimie rachunki za gaz wynoszą 400 zł miesięcznie. Opłaty za energie elektryczna wy7noszą ok. 250 zł miesięcznie. pozwany oddaje otrzymane wynagrodzenie swojej konkubinie, która opłaca wszystkie rachunki i kupuje żywność.

(dowód: zeznania pozwanego J. S. k. 36, zaświadczenie o zarobkach pozwanego k. 39).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno wzrostu potrzeb uprawionego, jak i wzrostu możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

Oceniając czy nastąpiła zmiana tych stosunków Sąd bierze za punkt wyjścia stan istniejący w momencie ostatniego wyrokowania w sprawie o alimenty. Taki wyrok został wydany przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu w dniu 20.01.2011r. Wówczas Sąd ocenił, że biorąc pod uwagę potrzeby uprawnionych i możliwości zobowiązanego istnieje podstawa do podwyższenia alimentów z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 350 zł miesięcznie na rzecz P. S. oraz z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwot po 330 zł miesięcznie na rzecz M. i B. W. wszyscy powodowie byli uczniami. Najstarszy uczęszczał do technikum i z powodu trudności w nauce korzystali z korepetycji. M. uprawiał taekwondo i ponosił wydatki na składki, wyjazdy i strój sportowy. B. S. miał problemy neurologiczne i matka na leki wydawała ok. 100 zł co dwa miesiące. Matka powodów zarabiała netto kwoty od 998 zł do kwoty po 1986 zł. Pozwany mieszkał z konkubiną i zarabiał brutto 2550 zł miesięcznie.

Jak wynika z przeprowadzonego postępowania dowodowego od czasu ostatniego wyrokowania w sprawie nie zwiększyły się w sposób istotnie znaczący potrzeby uprawnionych. Byli oni uczniami podobnych szkół i mieli podobne wydatki w zakresie kosztów utrzymania. Mieszkali z matką w tym samym mieszkaniu, na tych samych zasadach co obecnie. Również od tego czasu w żaden sposób nie poprawiła sie sytuacja materialna pozwanego. Jego zarobki nie wzrosły. Obecnie po potrąceniu alimentów pozostaje mu do wypłaty kwota netto 752 zł.

Faktem jest, że od 01 stycznia 2013r. matka powodów nie pracuje, pobiera zasiłek dla bezrobotnych w kwocie netto 680 zł. Jednak obowiązek utrzymania dzieci ciąży na obojgu rodzicach. Matka powodów ma wyuczony zawód, jest osobą zdrową i powinna ona ponosić koszty utrzymania dzieci na podobnym poziomie co pozwany. Skoro powodowie mają już zasadzone od pozwanego alimenty w kwocie po 350 zł - najstarszy i po 330 zł - dwaj młodsi, to przy założeniu, że matka dokłada do ich utrzymania taką samą kwotę mają oni na swoje utrzymanie kwoty podobne do tych jakie pozostają pozwanemu, po potrąceniu już obowiązujących alimentów.

Faktem jest, że w okresie ostatnich 2 lat wzrosły w pewnym stopniu koszty utrzymania w zakresie opłat za mieszkanie czy za media. Jednak wzrosły one nie tylko w stosunku do powodów, ale również w stosunku do pozwanego, którego wynagrodzenie nie wzrosło.

Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane wyżej okoliczności Sąd uznał, że od czasu wydania wyroku przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu w dniu 20.01.2011r. nie nastąpiła istotna zmiana zarówno po stronie potrzeb uprawnionych do alimentów, jak i po stronie zobowiązanego do alimentacji pozwanego, pozwalająca w świetle art. 138 kro na podwyższenie alimentów i powództwo oddalił.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: